Algemene Voorwaarden Payroll Specialisten BV

Artikel 1 Definities
Deze Algemene Voorwaarden verstaan onder:
a. Payroll Specialisten BV, statutair gevestigd te Wageningen;
b. Arbeidskracht: iedere natuurlijke persoon, die door tussenkomst van Payroll Specialisten
werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een opdrachtgever;
c. Uitzendkracht: iedere arbeidskracht, die op basis van een uitzendovereenkomst met Payroll
Specialisten ter beschikking wordt gesteld aan opdrachtgever;
d. Detacheringskracht: iedere arbeidskracht, die op basis van een arbeidsovereenkomst met Payroll
Specialisten tewerk wordt gesteld bij opdrachtgever;
e. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met Payroll Specialisten een
overeenkomst is aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden;
f. Een opdracht: de overeenkomst van opdracht, tussen Payroll Specialisten en opdrachtgever,
krachtens welke werkzaamheden worden verricht.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde
offertes, opdrachten en opdrachtbevestigingen van Payroll Specialisten voor zover één en ander
betrekking heeft op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan opdrachtgevers als
omschreven in artikel 7: 690 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Tenzij tussen Payroll Specialisten en opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ook ten volle van toepassing op elke offerte,
opdracht of opdrachtbevestiging die voortbouwt op, of voortvloeit uit een eerder gesloten
overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
3. Eventuele Algemene Voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door
Payroll Specialisten nadrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 Vrijblijvendheid offertes
Alle offertes van Payroll Specialisten zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een
individueel gerichte schriftelijk offerte is kenbaar gemaakt.

Artikel 4 Selectie
1. Payroll Specialisten selecteert de tewerk te stellen arbeidskracht uit aan de hand van Payroll
Specialisten bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor tewerk te stellen
arbeidskrachten enerzijds en aan de hand van door opdrachtgevers aan Payroll Specialisten
verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden anderzijds.
2. Payroll Specialisten is geheel vrij in de keus van de persoon of de personen, die het op een
aanvraag tewerk stelt.
3. Bij de selectie van kandidaten neemt Payroll Specialisten de uiterste nauwkeurigheid in acht.
Opdrachtgever is gehouden zich voor of onmiddellijk na de aanvang van de werkzaamheden te
verzekeren of de arbeidskracht aan de verwachtingen voldoet. Payroll Specialisten aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid indien bij of na plaatsing de arbeidskracht niet aan de
verwachtingen voldoet.

Artikel 5 Arbeidstijd; overwerk
1. De arbeidstijd wordt nader overeengekomen tussen opdrachtgever en de arbeidskracht. Payroll
Specialisten kan wegens het overtreden van de op arbeidstijd toepasselijke regelgeving nooit
door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld.
2. Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de desbetreffende
sector gebruikelijke arbeidsduur per dag, resp. per week, of boven bij rooster vastgestelde uren.
Alle kosten voor Payroll Specialisten over het door de arbeidskracht verrichte overwerk, werk op
zaterdag, zondag en feestdagen en in ploegendienst zijn door opdrachtgever verschuldigd.
3. Alle kosten voor Payroll Specialisten over de, in afwijking van de bij de opdracht bepaalde of later
(feitelijk) aangepaste arbeidsduur, door de arbeidskracht verrichte arbeid, zijn door
opdrachtgever verschuldigd.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
1. Opdrachtgever is tijdens de uitvoering van de opdracht aansprakelijk voor schade en vrijwaart
Payroll Specialisten volledig van elke schade aan opdrachtgever, derden of arbeidskracht
ontstaan door handelen of nalaten van de arbeidskracht dat enig verband houdt met de door hem
verrichtte werkzaamheden.
2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor verbintenissen door de arbeidskracht namens hem
aangegaan.

Indien Payroll Specialisten rechtens aansprakelijkheid gehouden kan worden voor opgetreden schade
wegens het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van een op haar rustende verbintenis uit
opdracht of wegens onrechtmatige daad, geldt het volgende:
a. Payroll Specialisten is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit
gederfde winst of verminderde opbrengst, geleden door opdrachtgever of een cliënt van
opdrachtgever;
b. Andere schade dan onder a. bedoeld wordt vergoed tot maximaal 40% van de
factuurwaarde van de door opdrachtgever ingevolge de opdracht over de duur daarvan te
bepalen vergoeding.
De hiervoor genoemde schadelimiet geldt voor alle schadegevallen tezamen die uit een
bepaald handelen of nalaten van Payroll Specialisten voortvloeien.

Artikel 7 Garantie veiligheid en vrijwaring
1. Opdrachtgever verplicht zich zowel jegens de arbeidskracht als jegens Payroll Specialisten om de
lokalen, werktuigen en gereedschappen waarmee de werkzaamheden door de arbeidskracht
worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het
verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken,
dat de arbeidskracht tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als
redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.
2. Opdrachtgever zal aan Payroll Specialisten en ook aan de arbeidskracht voor de aanvang van de
arbeid informatie verstrekken over de van de arbeidskracht verlangde beroepskwalificatie(s)
alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te lenen arbeidsplaats.
3. Indien de arbeidskracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal opdrachtgever
ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht
van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan
worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende
maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval.
4. Zijn de verplichtingen als genoemd in de vorige leden niet nagekomen, dan is opdrachtgever
jegens de arbeidskracht gehouden tot vergoeding van de schade die de arbeidskracht
dientengevolge in de uitoefening van zijn werkzaamheden is overkomen.
5. Opdrachtgever zal Payroll Specialisten te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken en alle daaraan
verbonden kosten en schaden wegens niet-nakoming van genoemde verplichtingen,
onverminderd eventuele overige (vorderings-) rechten van de uitzendonderneming jegens
opdrachtgever.

Artikel 8 Facturen
1. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde en/of voor zover niet
anders overeengekomen worden de facturen van Payroll Specialisten berekend aan de hand van
de door opdrachtgever voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulieren en zijn de
tijdverantwoordingsformulieren na ondertekening door opdrachtgever voor hem bindend.
2. Opdrachtgever is daarom gehouden erop toe te (doen) zien dat de
tijdverantwoordingsformulieren tijdig worden ingevuld, dat op de tijdverantwoordingsformulieren
de juiste gegevens duidelijk en volledig zijn ingevuld, dat de niet van toepassing zijnde
kolommen worden doorgehaald, en dat het tijdverantwoordingsformulier bij inzending is voorzien
van handtekening en (indien een firmastempel bestaat) firmastempel van opdrachtgever.
3. Bij verschil tussen het bij Payroll Specialisten ingeleverde tijdverantwoordingsformulier en het
door opdrachtgever bijgehouden afschrift, geldt het bij Payroll Specialisten ingeleverde
tijdverantwoordingsformulier voor de afrekening, welke in de nota zal worden opgenomen, als
volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever, dat het genoemde verschil niet aan
hem is toe te rekenen.
4. Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn in het tweede lid omschreven
verplichtingen, is Payroll Specialisten gerechtigd op een door haar te bepalen, alle
omstandigheden in aanmerking genomen, redelijke wijze de facturen te berekenen.
5. Payroll Specialisten factureert maandelijks aan de opdrachtgever.

Artikel 9 Korte oproep
1. Indien de arbeidskracht zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de
arbeid, maar door opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de arbeid aan te vangen, is
opdrachtgever tenminste gehouden aan Payroll Specialisten te betalen het opdrachtgevertarief
berekend over de drie gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van opdrachtgever
jegens Payroll Specialisten.
2. Indien ingevolge de opdracht de omvang van de arbeid minder dan 15 uren per week beloopt en
de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de
omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd, is opdrachtgever gehouden aan
Payroll Specialisten per oproep te betalen tenminste het opdrachtgevertarief berekend over drie
gewerkte uren.

Artikel 10 Betaling
1. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Payroll Specialisten ingediende factuur te
voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij tussen opdrachtgever en Payroll
Specialisten schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Uitsluitend betalingen aan Payroll Specialisten zelf dan wel aan een rechtspersoon die door
Payroll Specialisten tot incassering van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve
van haar gemachtigd is, werken bevrijdend. Betalingen aan arbeidskrachten of het verstrekken
van voorschotten aan arbeidskrachten zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond
opleveren voor schulddeling of schuldvergelijking.
3. Indien een factuur van Payroll Specialisten niet binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn
is voldaan, is opdrachtgever na ommekomst van die termijn, zonder dat een ingebrekestelling of
aanmaning ter zake nodig is over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per
kalendermaand of, indien hoger, de wettelijke rente. Een gedeelte van een kalendermaand geldt
in dit verband als een hele kalendermaand.
4. De in het bezit van Payroll Specialisten zijnde doordruk of kopie van de door Payroll Specialisten
aan opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de
rente en de dag, waarop de renteberekening aanvangt.
5. Opdrachtgever dient de factuur meteen nauwgezet te controleren. Reclames inzake (de hoogte
van) de factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Payroll
Specialisten te worden kenbaar gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de
opdrachtgever zijn (eventuele) rechten ter zake verwerkt.
Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.
6. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als
buiten rechte – door wie ook verleend – komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De
vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 20% van de
verschuldigde hoofdsom, indien deze minder dan € 1365,- bedraagt, op 15% indien de
verschuldigde hoofdsom bedraagt minstens € 1365,- en minder dan € 3405,- en op 10%, indien
de verschuldigde hoofdsom € 3405,- of meer bedraagt. Deze kosten zullen, zodra rechtsbijstand
door Payroll Specialisten is ingeroepen resp. de vordering door Payroll Specialisten ter incasso uit
handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door opdrachtgever
verschuldigd zijn. Het voorgaande laat onverlet het recht van Payroll Specialisten om hogere
kosten in rekening te brengen indien hetgeen op basis van genoemde percentage is berekend,
niet kostendekkend is.

Artikel 11 Het aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding met de arbeidskracht
1. Opdrachtgever, die met een bij hem tewerkgestelde arbeidskracht rechtstreeks een
arbeidsverhouding wil aangaan, zal daarvan schriftelijk kennis geven aan Payroll Specialisten en
de opdracht – behoudens overigens het in het volgende van dit artikel bepaalde – behoorlijk met
inachtneming van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden beëindigen.
2. Indien opdrachtgever binnen een termijn van zes maanden na de aanvang van de opdracht een
arbeidsverhouding rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden met de betrokken
arbeidskracht aangaat, zal hij aan Payroll Specialisten uit hoofde van schadevergoeding, ter
dekking van diens overhead-kosten en andere kosten betalen 15% van het laatst geldende
opdrachtgevertarief voor de betrokken arbeidskracht, voor de duur van de periode vanaf het
moment van aangaan door opdrachtgever van de voornoemde arbeidsverhouding met de
arbeidskracht tot het moment van afloop van de in de aanvang van dezes genoemde termijn van
zes maanden. Voornoemde som is ineens en onmiddellijk opeisbaar.
3. Het in dit artikel bepaalde laat onverkort in stand het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden,
dat een opdracht voortduurt, zolang niet jegens Payroll Specialisten schriftelijk is beëindigd, met
inachtneming van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde.

Artikel 12 Verbod tot tewerkstelling in het buitenland en wederuitzending
1. Het is opdrachtgever verboden een aan hem tewerkgestelde arbeidskracht buiten Nederland te
werk te stellen, zonder daarin uitdrukkelijk Payroll Specialisten te kennen en zonder haar
toestemming, ter verkrijging van welke toestemming aan Payroll Specialisten dienen te worden
opgegeven land en plaats, waar de werkzaamheden zullen worden verricht en de (geschatte)
duur van de werkzaamheden. Opdrachtgever dient de arbeidskracht onmiddellijk naar Nederland
te doen terugkeren, zodra Payroll Specialisten zijn eenmaal gegeven toestemming aan
opdrachtgever voor het verrichten door de arbeidskracht van werkzaamheden buiten Nederland
intrekt.
2. Het is opdrachtgever niet toegestaan een naar hem uitgeleende arbeidskracht zelf ter beschikking
te stellen aan derden. In dit verband wordt onder “derde” mede verstaan doorlening aan een
(rechts) persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden, zoals bedoeld
in artikel 7: 691 lid 6 BW.

Artikel 13 Invloed op het tarief (door wijziging) van functie
1. Bij vaststelling van de beloning van de arbeidskracht wordt uitgegaan van de CAO voor
Uitzendkrachten.
2. De uurbeloning, zoals deze door Payroll Specialisten bij aanvang van de arbeidsverhouding is
vastgelegd, geschiedt mede aan de hand van de functie-omschrijving, welke van opdrachtgever
wordt verkregen. Indien op enig moment wordt vastgesteld, dat deze functie-omschrijving niet
overeenstemt met de functie in kwestie, zal Payroll Specialisten de beloning corrigeren
overeenkomstig de juiste functie-omschrijving en zal het aan opdrachtgever in rekening
gebrachte tarief worden aangepast.
3. Wanneer gedurende een opdracht een functie wijzigt in die zin, dat deze functie overeenkomt
met werkzaamheden, welke lager geclassificeerd zijn, dan zal het aanvankelijk geldende tarief
ongewijzigd blijven.
4. Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde laat onverlet dat Payroll Specialisten en de
arbeidskracht met de wijziging van de functie moeten hebben ingestemd. Opdrachtgever zal
daartoe tijdig een voorstel tot wijziging van de functie aan Payroll Specialisten en de
arbeidskracht voorleggen, alvorens daaraan uitvoering te geven. Wijziging van de functie tijdens
de opdracht kan ook op verzoek van de arbeidskracht worden aangepast, indien de arbeidskracht
op die aanpassing in redelijkheid aanspraak kan maken en maakt.

Artikel 14 Verhoging van het tarief als gevolg van wettelijk loon- en/of lastenverhoging
en/of algemene kostenverhogingen
Indien tijdens de duur van een opdracht de beloning van een arbeidskracht hoger mocht worden
als gevolg van een wijziging in de bepalingen in het algemeen van de CAO voor Uitzendkrachten
of van de daarin geregelde lonen of ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend
voorschrift of voor zover anderszins overeengekomen, en/of indien tengevolge van een wijziging
in voornoemde CAO de arbeidsvoorwaarden van de arbeidskracht anderszins tot hogere kosten
voor Payroll Specialisten leiden, en/of het werkgeversaandeel in premies ingevolge sociale
verzekeringswetten of andere door Payroll Specialisten betalen premies en pensioenpremies,
ingevolge op grond van voornoemde CAO of ter dekking van voorheen onder sociale
verzekeringswetten gedekte risico’s gesloten verzekeringen, worden verhoogd, en/of verhoging
van de kosten voor Payroll Specialisten plaatsvindt indien andere sociale lasten en/of fiscale
wetgeving mocht worden gewijzigd, staat het Payroll Specialisten vrij, het opdrachtgevertarief
met genoemde verhogingen te vermeerderen en zal in dat geval die vermeerdering
dienovereenkomstig door opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 15 Vervanging en beëindiging opdracht
1. Ziekte, ongeval, beëindiging van de arbeidsovereenkomst welke tussen Payroll Specialisten en de
arbeidskracht is aangegaan of overlijden van de arbeidskracht geldt als overmacht voor Payroll
Specialisten en dientengevolge is Payroll Specialisten nimmer gehouden tot vergoeding van enige
schade.
2. Elke opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat Payroll Specialisten de arbeidskracht niet
meer tewerk kan stellen en opdrachtgever doordat de overeenkomst tussen Payroll Specialisten
en arbeidskracht is geëindigd en niet direct aansluitend wordt voortgezet.
3. Mocht een arbeidskracht, voor zover mogelijk, worden vervangen door een andere arbeidskracht
dan blijven onverkort de verplichtingen van opdrachtgever uit de opdracht betreffende de
eerstgenoemde arbeidskracht bestaan, voor zover deze opdracht niet is beëindigd.

Artikel 16 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie
1. Bij de werving, selectie en het tewerkstellen van arbeidskrachten aan opdrachtgever neemt
Payroll Specialisten in acht de wettelijke bepalingen, de CAO voor Uitzendkrachten, de opdracht
en de toepasselijke (algemene) voorwaarden en laat zich bij het maken van onderscheid
uitsluitend leiden door redelijke functionele eisen.
2. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen nietrelevante
eisen bij het verstrekken van inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door
opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Payroll Specialisten worden
meegewogen.

Artikel 17 Algemene bepalingen
1. Payroll Specialisten is jegens opdrachtgever gerechtigd al datgene te doen of na te laten waartoe
Payroll Specialisten door of in verband met enig voorschrift van de overheid of daarmee gelijk te
stellen organisatie verplicht is, ook indien dit alleen voor Payroll Specialisten verplicht is, en zal
ter zake niet jegens opdrachtgever aansprakelijk zijn.
2. Mocht in de toekomst tussen opdrachtgever en Payroll Specialisten verschil van inzicht rijzen over
(de uitleg van) het bepaalde in de opdrachten en/of mochten zich situaties voordoen die in de
opdracht niet (uitputtend) zijn geregeld, dan zullen opdrachtgever en Payroll Specialisten de
alsdan ontstane situatie in goed overleg tot een oplossing trachten te brengen.
3. Het nalaten door een der partijen om te eniger tijd enige bepalingen van de opdracht of van deze
Algemene Voorwaarden af te dwingen, tast in generlei opzicht de rechten van de betrokken partij
aan om alsnog volledige nakoming door de andere partij te eisen.
4. Het zich neerleggen door een der partijen bij een schending door de andere partij van één van
diens verplichtingen impliceert niet het doen van afstand door eerstbedoelde partij van haar uit
de verplichting voortvloeiende rechten.
5. Opdrachtgever verplicht zich ter zake van de in deze Algemene Voorwaarden genoemde
aansprakelijkheden een adequate verzekering af te sluiten.
Opdrachtgever dient op verzoek van Payroll Specialisten de risicodekking op overtuigende wijze
aan te tonen.
6. Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van een opdracht, opdrachtbevestiging en Algemene
Voorwaarden zijn slechts dan van kracht, indien zij schriftelijk tussen Payroll Specialisten en
opdrachtgever zijn overeengekomen.
7. Payroll Specialisten zal zich, uiteraard met inachtneming van al hetgeen vermeld in deze
Algemene Voorwaarden, inspannen om opdrachtgever naar haar beste vermogen van dienst te
zijn.

Aanvullende bepaling voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten
Artikel 18 is alleen van toepassing op die opdrachten, waarin uitdrukkelijk wordt gesproken over
het terbeschikking stellen van uitzendkrachten door Payroll Specialisten aan opdrachtgever

Artikel 18 Duur van de opdracht; wijze en termijnen van beëindiging
Ten aanzien van de duur (en de eventuele beëindiging) van een opdracht, gedurende welke Payroll
Specialisten aan opdrachtgever een uitzendkracht voor opdrachtgever werkzaam zal zijn, gelden de
volgende regels:
1. Is voor de duur van een opdracht niet vooraf een bepaalde tijd vastgesteld, dan kan
opdrachtgever de opdracht indien de opdracht twee maanden of langer heeft geduurd beëindigen
met inachtneming van een opzegtermijn van veertien kalenderdagen.
2. Het niet in acht nemen van de overeengekomen duur of van de termijn van beëindiging, als
geregeld in het vorige lid van dit artikel, verplicht opdrachtgever tot het verlengen van de
opdracht met zoveel dagen als nodig zijn om de voorgeschreven termijn van beëindiging alsnog
na te komen en mitsdien de uitzendkracht gedurende die termijn te laten doorwerken, of tot het
betalen aan Payroll Specialisten van een vergoeding, gelijk aan het tarief, dat Payroll
Specialisten, indien de uitzendkracht gedurende die termijn normaal bij opdrachtgever zou
hebben doorgewerkt, aan opdrachtgever in rekening zou hebben gebracht.
3. Voor het bepalen van de termijn, genoemd in het tweede lid van dit artikel, geldt als dag van de
kennisgeving der beëindiging van de opdracht door opdrachtgever de datum van het poststempel
der zending van de schriftelijke kennisgeving door opdrachtgever van de beëindiging.
4. In alle gevallen van aankondiging van beëindiging van de opdracht aan Payroll Specialisten moet
opdrachtgever tevens gelijktijdige aankondiging doen van het einde van de opdracht aan de
uitzendkracht.
5. Elke opdracht eindigt van rechtswege onverwijld na de melding van de uitzendkracht aan Payroll
Specialisten of opdrachtgever dat hij of zij niet in staat is de uitzendarbeid te verrichten wegens
ziekte of ongeval. De opdrachtgever verzoekt, onverwijld na de melding dat de uitzendkracht
arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval, de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht
onmiddellijk te beëindigen. Voor zover nodig, wordt opdrachtgever geacht de beëindiging van de
terbeschikkingstelling te hebben verzocht, onder de gehoudenheid op eerste verzoek van Payroll
Specialisten schriftelijk aan Payroll Specialisten te bevestigen dat opdrachtgever verzocht heeft
de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht te beëindigen onmiddellijk na diens melding van
arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval, zoals hiervoor bedoeld.
6. De opdracht eindigt wegens ontbinding vanaf het tijdstip dat:
hetzij de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of aan opdrachtgever
surseance van betaling wordt verleend;
hetzij Payroll Specialisten de ontbinding van de opdracht inroept, omdat opdrachtgever in
verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht
en de daaraan verbonden voorwaarden.
Een dergelijke beëindiging laat onverlet het recht van Payroll Specialisten volledige
schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.
7. De beëindiging van de opdracht als bedoeld in lid 6 van dit artikel is een gevolg van een
ontbinding, die toerekenbaar is aan opdrachtgever. Die ontbinding vindt immers zijn oorzaak in
een gedraging/misdraging van opdrachtgever, die tussen partijen geldt als wilsverklaring bedoeld
in artikel 7: 691 lid 2 BW; dat wil zeggen als een verzoek van opdrachtgever tot beëindiging van
de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht. Op eerste verzoek van Payroll Specialisten
bevestigt opdrachtgever schriftelijk per de datum van de ontbinding beëindiging van de
terbeschikkingstelling van de uitzendkracht te hebben verzocht, zoals hiervoor bedoeld.
8. Opdrachtgever zal na beëindiging van de opdracht de betrokken uitzendkracht niet meer toelaten
tot zijn onderneming, tenzij dit geschiedt na overleg ter zake en met verkregen toestemming van
Payroll Specialisten, of op basis van een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en de
gewezen uitzendkracht.

Aanvullende bepaling voor het tewerkstellen van detacheringskrachten
Artikel 19 is alleen van toepassing op die opdrachten, waarin uitdrukkelijk wordt gesproken over
het tewerkstellen van detacheringskrachten aan opdrachtgever.

Artikel 19 Totstandkoming, duur en beëindiging van de opdracht
1. Ter bevestiging wordt er door Payroll Specialisten een opdracht in tweevoud opgemaakt en
ondertekend aan opdrachtgever verzonden.
2. Payroll Specialisten en opdrachtgever zijn aan de inhoud van een opdracht eerst gebonden nadat
deze door opdrachtgever voor akkoord is bijgetekend en door Payroll Specialisten is
terugontvangen.
3. De opdracht wordt verstrekt voor de overeengekomen duur. De opdracht eindigt automatisch
door het enkele verstrijken van de overeengekomen duur of zoveel eerder als gevolg van
tussentijdse beëindiging, zoals omschreven in lid 5 van dit artikel.
4. Opdrachtgever zal na beëindiging van de opdracht de betrokken detacheringkracht niet meer
toelaten tot zijn onderneming, tenzij dit geschiedt na overleg ter zake en met verkregen
toestemming van Payroll Specialisten of op basis van een arbeidsovereenkomst tussen
opdrachtgever en de gewezen detacheringskracht.
5. Indien opdrachtgever de opdracht tussentijds wenst te beëindigen, zal deze beëindiging pas
kunnen ingaan nadat Payroll Specialisten een andere werkkring voor de betrokken
detacheringskracht heeft gevonden, dan wel nadat de arbeidsovereenkomst op rechtmatige wijze
is beëindigd.
6. Indien een detacheringskracht als gevolg van arbeidsongeschiktheid geen werkzaamheden
verricht zal, voor zover niet anders is overeengekomen, voor de duur van de
arbeidsongeschiktheid geen facturering plaatsvinden tenzij dit in de detacheringovereenkomst in
verband met tariefstelling anders is overeengekomen.
7. In aanvulling op het bepaalde in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden wordt het
vastgestelde tarief, indien door buiten Payroll Specialisten gelegen oorzaken (onwerkbaar weer,
staking en/of uitsluiting etc.) bij opdrachtgever geen werk beschikbaar is, of minder dan
overeengekomen, onverkort doorgefactureerd.

Artikel 20 Werving en selectie
1. Bij de werving en selectie van potentiële medewerkers van opdrachtgever neemt Payroll
Specialisten de uiterste nauwkeurigheid in acht. De opdrachtgever is gehouden zich voor het
aangaan van een arbeidsovereenkomst met, of enige andere vorm van aanstelling van de
(potentiële )medewerker zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de
aangeboden (potentiële) medewerker. Payroll Specialisten aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid indien de medewerker niet aan de verwachtingen voldoet.
2. Payroll Specialisten zal zich gedurende de uitvoering van de opdracht en gedurende een periode
van 12 maanden na beëindiging daarvan onthouden van activiteiten welke in het bijzonder zijn
gericht op het voor derden bij wege van werving en selectie werven van personeel dat naar
Payroll Specialisten weet, bij de opdrachtgever in dienst is, één en ander behoudens voor zover
de wens daartoe van de betreffende medewerker is uitgegaan.

Artikel 21 Voorkoming discriminatie
1. Bij de werving en selectie van (potentiële) medewerkers van opdrachtgever, laat Payroll
Specialisten zich alleen leiden door redelijkerwijs te stellen functionele eisen door opdrachtgever.
2. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bij zonder naar godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, seksuele gerichtheid,
burgerlijke staat of op welke grond dan ook, zullen niet-functiegerichte eisen bij het verstrekken
van de inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden door opdrachtgever niet kunnen
worden gesteld, noch zullen deze door Payroll Specialisten bij de werving en selectie worden
betrokken.

Artikel 22 Totstandkoming, duur en beëindiging van de opdracht
1. Ter bevestiging wordt er door Payroll Specialisten een opdracht dan wel een opdrachtbevestiging
of daarmee vergelijkbaar stuk in tweevoud opgemaakt en ondertekend aan opdrachtgever
toegezonden.
2. Payroll Specialisten en de opdrachtgever zijn aan de inhoud van een opdracht of
opdrachtbevestiging eerst gebonden nadat deze door de opdrachtgever voor akkoord is
bijgetekend of per e-mail is bevestigd en door Payroll Specialisten is terugontvangen.
3. De opdracht wordt verstrekt voor de overeengekomen duur. De opdracht eindigt automatisch
door het enkele verstrijken van de overeengekomen duur, of zoveel eerder als gevolg van
ontbinding, zoals omschreven in lid 4 van dit artikel. De vergoeding, die opdrachtgever
verschuldigd is, voor de door Payroll Specialisten verrichtte werving en selectie activiteiten,
bedraagt 20% van het bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld en emolumenten met een minimum
van € 4000,–.
4. De opdracht kan worden ontbonden, indien
– opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of aan de opdrachtgever
surseance van betaling wordt verleend;
– opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting
voortvloeiende uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden;
– (de aandeelhouders van) opdrachtgever besluit(en) tot gehele of gedeeltelijke staking of
overdracht van de onderneming van opdrachtgever of tot ontbinding van opdrachtgever.
Een dergelijke beëindiging laat onverlet het recht van Payroll Specialisten volledige
schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.
5. Indien door tussenkomst van Payroll Specialisten een (potentiële) medewerker aan een mogelijke
opdrachtgever is voorgesteld, dan wel op enige andere wijze door tussenkomst van Payroll
Specialisten met een mogelijke opdrachtgever in contact is gebracht en de mogelijke
opdrachtgever, dan wel een in groepsverband aan de mogelijke opdrachtgever gelieerde
onderneming, met die (potentiële) medewerker binnen drie maanden nadat de mogelijke
opdrachtgever dan wel een in groepsverband aan de mogelijke opdrachtgever gelieerde
onderneming, in contact is gekomen met de (potentiële) medewerker via Payroll Specialisten, een
rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de
opdracht tot stand is gekomen, al dan niet ten gevolge van een sollicitatie van de (potentiële)
medewerker zelf, is de mogelijke opdrachtgever, dan wel een in groepsverband aan de mogelijke
opdrachtgever gelieerde onderneming, aan Payroll Specialisten een schadevergoeding
verschuldigd ter hoogte van 20% van het bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld en emolumenten
met een minimum van € 4000,–.

Artikel 23 Inspanningsverplichting
1. Nadat een opdracht tot stand is gekomen, is er sprake van een inspanningsverbintenis waarbij
Payroll Specialisten ernaar streeft dat, zover overeengekomen, alle haar ten dienste staande
middelen ter uitvoering van de opdracht optimaal zullen ingezet, maar waarbij niet kan worden
gegarandeerd dat de inspanningen van Payroll Specialisten tot een (succesvolle) plaatsing van de
medewerker zullen leiden. Payroll Specialisten aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid
indien de inspanning niet tot een (succesvolle) plaatsing leidt.

Artikel 24 Geheimhouding
1. Partijen zullen over en weer alles doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om geheimhouding
te verzekeren met betrekking tot gegevens en kennis omtrent bedrijfsaangelegenheden van
partijen, waarvan partijen kennis nemen bij de werven en selectie van de (potentiële)
medewerker.
2. Payroll Specialisten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet naleven van de
geheimhoudingsplicht door de (potentiële) medewerker.

Artikel 25 Facturen
1. De facturen worden met inachtneming van het in dit artikel bepaalde opgemaakt op basis van de
overeenkomst met de opdrachtgever. Payroll Specialisten is gerechtigd tot het zenden van
deelfacturen.
2. Voor zover niet anders is overeengekomen, worden door de opdrachtgever aan Payroll
Specialisten in verband met de uitvoering van de opdracht te betalen bedragen verschuldigd
naarmate door Payroll Specialisten ten behoeve van opdrachtgever werkzaamheden zijn verricht,
onverminderd het recht van Payroll Specialisten om voor de aanvang van de werkzaamheden of
tussentijds een naar redelijkheid en billijkheid te bepalen voorschot (of zekerheidstelling) te
verlangen.
3. Opdrachtgever dient de factuur meteen nauwgezet te controleren. Reclames inzake (de hoogte
van) de factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Payroll
Specialisten te worden kenbaar gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de
opdrachtgever zijn (eventuele) rechten ter zake verwerkt. Een reclame doet niet af aan de
betalingsverplichting.

Artikel 26 Aansprakelijkheid
1. Payroll Specialisten draagt generlei aansprakelijkheid voor schade en verliezen die opdrachtgever
of derden mochten lijden in verband met of als gevolg van de niet, niet tijdige of onbehoorlijke
uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever vrijwaart Payroll Specialisten tegen alle aanspraken
van derden welke met de uitvoering van de opdracht samenhangen.
2. In de gevallen waarin Payroll Specialisten rechtens aansprakelijk kan worden gehouden voor
opgetreden schade en verliezen van toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van een op haar
rustende verbintenis uit opdracht of wegens onrechtmatige daad, is de aansprakelijkheid beperkt
tot de factuurwaarde van de opdracht.